Informacje na temat prywatności

Drodzy Klienci! Partnerzy! Współpracownicy!

25 maja br. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO).
W związku z tym faktem, przygotowaliśmy dla Ciebie informację, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i jakie masz prawa wynikające z nowych przepisów.
Dla naszych klientów przygotowaliśmy kartę informacyjną RODO:

Klauzula Informacyjna dla Współpracowników/Klientów
Stadtführungen Dresden, Karolina Borowska:
W związku z zamiarem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w przedmiotowym zakresie informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karolina Borowska, Stadtführungen Dresden, Schubertstr. 25, D 01307 Dresden
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest Karolina Borowska, e-mail: mail@dresden-drezno.de
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z rezerwacją oprowadzania, i innymi usługami turystycznymi związanymi z daną imprezą turystyczną i nie będą udostępniane innym podmiotom,
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbęde w celu realizacji czynności związanych ze świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz przez Karolina Borowski, Stadtführungen Dresden, objętych umowami cywilnoprawnymi lub zleceniami rezerwacyjnymi,
 5. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 6. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko podmioty upowaznione na podstawie przepisów prawa,
 7. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   W celu realizacji przysługujących Pani/Panu uprawnień wymienionych w pkt. 6, prosimy o kontakt  z osobą wymienioną w pkt. 2. niniejszej umowy.

 8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do terminu wykonania zlecenia oraz archiwowane według przepisów prawnych w Niemczech.